Історія кафедри

Кафедру іноземних мов нашого університету засновано 1950 року.

Першими її завідувачами були:

Ляховицький Михайло Васильович, що був видатним науковцем в галузі методики викладання іноземних мов, доктором філологічних наук, професором, згодом, провідним викладачем Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, який виховав плеяду молодих фахівців, послідовників його наукової школи;

Петльований Григорій Петрович, кандидат філологічних наук, доцент, який успішно розробляв проблеми фразеології та етнографії німецької мови, є автором декількох навчальних посібників.

У перші роки існування кафедри практичні заняття з іноземних мов на всіх факультетах проводили кандидат філологічних наук, доцент Беркаш Галина Василівна, автор декількох підручників з англійської мови; старші викладачі Фаворова Ніна Леонідівна, Левятов Давид Йосипович, Кравченко Валентина Миколаївна, Крастошевська Олена Яківна, Самойленко Людмила Іванівна, Андрієнко Людмила Матвіївна, Гнатушко Валентина Миколаївна, Романенко Міла Василівна, Моісеенко Ольга Борисівна, Шелухіна Валентина Сергіївна.

Також варто відзначити діяльність завідувачки кафедри з 1983 по 2016 року доцента, кандидата філологічних наук, завідувача кафедри іноземних мов Наумову Ірину Олегівну, під керівництвом якої кафедра здобула чимало перемог і відзнак. Ірина Олегівна була членом чотирнадцяти наукових асоціацій світу: EUROPHRAS, EARALEX, DSNA, BASEES, SCLA, IFTEFL та ін., автором понад 150 наукових праць, більша частина яких надрукована за кордоном: у США, Великобританії, Німеччині, Франції, Швейцарії, Іспанії, Словаччині, Польщі, Болгарії, Росії та інших країнах світу. Серед них десять монографій  (зокрема: «LANGUAGE AND THE BOLOGNA PROCESS», «VERBATIM 2007/1», «VERBATIM 2008/2», «VERBATIM 2009/3» тощо; а також три колективні монографії.

Понад 30 років працює на кафедрі доктор педагогічних наук, доцент Ільєнко Олена Львівна, яка нині очолює підрозділ.

Нині науково-педагогічні працівники кафедри проводять заняття з англійської, німецької та французької мов зі студентами, магістрами, аспірантами, здобувачами на всіх факультетах університету денної та заочної форм навчання, у центрі довузівської підготовки.

Головне для викладача – бути професіоналом, постійно займатися самоосвітою та самовдосконаленням, бути вимогливим, людяним, чуйним, урівноваженим, відповідальним, ставитися до людей з повагою. Усі ці та інші якості намагаються розвивати в собі викладачі кафедри іноземних мов, застосовувати їх у повсякденній професійній праці зі студентами, у виховній роботі кураторів студентських груп та в індивідуальних бесідах зі студентами в університеті й гуртожитку.

Для підвищення власного професійного рівня викладачі кафедри відвідують семінари Європейського центру співпраці в галузі освіти (Британська рада в Україні, Німецький культурний центр Гете-інститут в Україні, Французький культурний центр в Україні, Австрійський центр в Україні), Американський центр освіти. Більшість викладачів англійської мови кафедри іноземних мов є членами професійних об’єднань: асоціації викладачів англійської мови як іноземної IATEFL-Ukraine и TESOL-Ukraine. Олена Львівна Ільєнко виконує обов’язки президента TESOL-Ukraine, а Моштаг Є.С. є Національним координатором цієї асоціації.

tesolodessa2021

Одеса, 2021

Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації на регулярних стажуваннях в університетах-партнерах, в Літних школах, тренінгах та воркшопах, що проводяться за підтримки відділу громадських зв’язків Посольства США в Україні, а також беруть активну участь у щорічних міжнародних конференціях IАTEFL ,TESOL та ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь в спільних проєктах:

– Велика Британія, TEMPUS Tacis Project (чотири викладачі, 1999-2001);

– Франція, Французький культурний центр (два викладачі, 1999);

– США, проєкт «Міста-побратими» (один викладач, 1998);

– Угорщина, Центральний Європейський університет;

– Центр щодо розроблення навчальних програм (2000);

– Українсько-Канадський центр культурно-освітній центр (2012).

Нині кафедра активно розвиває міжнародні зв’язки університету: запрошуємо лекторів-професіоналів із США та Німеччини для проведення лекцій студентам з країнознавства, перекладознавства, сучасних методів викладання іноземних мов, участі в програмах академічного обміну. Кафедра підтримує партнерські стосунки з волонтерами Корпусу миру з 1996 року, Офісом програм Fulbright в Україні, а також з Регіональним Офісом з викладання англійської мови посольства США в Україні.

За підтримки цієї організації в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова працюють професійні викладачі із США, вони проводять практичні заняття зі студентами 1-4 курсів спеціальності Філологія та проводять розмовний Клуб англійської мови для всіх бажаючих студентів університету. Щорічно для студентів університету організують відбірковий конкурс академічних обмінів із університетами-партнерами ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Під час обмінів студенти мають можливості отримання знань та умінь зі спеціальності, вдосконалення навичок іншомовної комунікації і отримання інформації з історії, культури й традицій зарубіжних країн.

Усі викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями, використовують оригінальні методики, розробляють навчальні посібники та інші навчальні матеріали, програми з іноземних мов для студентів і магістрів різного рівня підготовки, курси для викладання англійської, німецької та французької мов у змішаній формі навчання. У період 2017-2021 рр. викладачами кафедри була захищена одна дисертація на науковий ступінь доктора наук (Ільєнко О.Л.) та чотири дисертації на науковий ступінь доктора філософії ( Моштаг Є.С., Остапченко В.О., Зубенко С.О., Каменєва І.А.). Одна дисертація на науковий ступінь доктора наук ( Нікіфорова С.М.) та три дисертації на науковий ступінь доктора філософії знаходяться у процесі підготовки ( Белінська В.Є., Бойко С.М., Варава І.М. та Шуляков І.М.). Викладачі кафедри є частиною міжнародної наукової спільноти, вони публікують наукові статті у міжнародних виданнях, зокрема за 2017-2021 рр. опубліковано чотири статті у наукометричних базах Web of Science та Scopus, 6 статей – в інших міжнародних виданнях. НПП кафедри систематизують свій викладацький досвід у навчально-методичних посібниках, наприклад, «Лексикологія англійської мови» (Ільєнко О.Л., Моштаг Є.С., Каменєва І.А. 2020), «Фонетика англійської мови» (Крохмаль А.М., Риженко М.В. 2021), «Стилістика англійської мови» (Ільєнко О.Л., Моштаг Є.С., Каменєва І.А. 2021) і методичних рекомендаціях щодо викладання навчальних дисциплін ОП. В 2021 році на кафедрі вийшла колективна монографія «Contemporary Issues in Philology. Innovative methods of teaching foreign languages» у партнерстві з університетом Сан Антоніо у Техасі (США) у двох томах. У монографії опубліковані розділи 29 викладачів кафедри іноземних мов. Професор кафедри Резван О.О. є науковим керівником дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії. НПП кафедри виступають у ролі опонентів на захистах дисертаційних робіт (Резван О.О., Крохмаль А.М.), рецензують автореферати дисертацій, наукові й методичні публікації колег з інших ЗВО (усі доценти кафедри ).

Результати наукових та науково-методичних досліджень постійно втілюються у нових навчальних посібниках і методичних рекомендаціях, тестових завданнях для студентів різних спеціальностей. Так, розроблені цикли методичних рекомендацій з філології, екології, готельного господарства й туризму, економіки, будівництва, архітектури, контрольні завдання для заочного відділення та ін.

Оволодіння студентами науковими знаннями залежить від особистості викладача, рівня його наукової підготовки, моральних якостей, педагогічної майстерності.

Участь студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у студентських наукових заходах, що проводяться іноземними мовами, має багаторічну історію. Протягом багатьох років викладачі кафедри залучають студентів до наукової праці, готуючи їх до участі в конференціях та олімпіадах різного рівня (університетських, обласних, міжнародних ).

Від 1985 по 1990 рр. кафедра проводила Республіканську олімпіаду з німецької мови «Студенті науково-технічний прогрес», за проведення якої кафедра була визнана найкращим організатором студентських олімпіад в Україні. Доцент Ільєнко О. Л. неодноразово обиралася членом журі Всеукраїнської національної олімпіади з англійської мови для немовних закладів вищої освіти.

Студенти університету багато разів посідали призові місця на олімпіадах з англійської мови серед немовних ЗВО: студентка Пройденко Т. С. (ІІ місце, 1999–2000; І місце, 2000–2001). На Всеукраїнській олімпіаді в Донецьку із французької мови серед немовних ЗВО Дроздов Д. В. (ІІІ місце, 1998–1999; І місце, 1999–2000); І місце – команда тоді ще академії (Дроздов Д. В., Бойов О.); Бойов О. (ІІ місце, 2000–2001). На I Всеукраїнському форумі «Студентська весна» (Київ, 2000) І місце з англійської мови посіла Пройденко Т. С., а з французької І місце взяв Дроздов Д. В. На II Всеукраїнському форумі «Студентська весна» (Київ, 2001) І місце з англійської мови здобула Смородинова І. В., а ІІ місце з французької мови – Бойов О.

На Міжнародній конференції аспірантів у Сумах (2002) були визнані найкращими виступи аспірантів англійською мовою тоді ще Харківської академії міського господарства (Шекшуєв Ілля).

З 2015 року кафедра проводить міжнародній Фору молодих вчених «Молоді дослідники у глобалізованому світі: перспективи та виклики», в якому щорічно бере участь біля 200 студентів з ЗВО Харкова та України, а також зарубіжна дослідники.

Із новітніх досягнень кафедри слід назвати відкриття 2018 року спеціальності 035 – Філологія, освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», денна форма навчання. У зв’язку із популярністю спеціальності та високим конкурсом абітурієнтів, Вченою Радою університету було прийнято рішення про розширення набору студентів на перший курс до 50 здобувачів вищої освіти. Студенти спеціальності Філологія беруть активну участь в міжнародних конференціях. З 2020 року здобувачі освіти за ОП беруть участь у щорічних міжнародних конференціях молодих вчених, що проводяться на кафедрі іноземних мов «Молоді дослідники в глобалізованому світі: перспективи та виклики». У конференціях беруть участь представники різних ЗВО Харківського регіону, інших регіонів України, а також з 7 зарубіжних країн. Студенти публікують свої тези та виступають на засіданнях секції «Сучасні проблеми філології та перекладознавства». У конференціях 2020 та 2021 років взяли участь відповідно по 10 студентів щорічно. Наприклад, Білик А., н. керівники доц. Осінська М. С. та Волянська З. , директор з розвитку бізнесу та управління виробництвом компанії Aquyre Biosciences (Бостон, США); Ветрова А., Денчук П., Кривоніс К., Нечипоренко Д., Ромашко Ю. Самсоненко О., Семків В., Сорокіна С., Туз А., Черноморд О., н. к. доц. Крохмаль А. М.; Коваленко В., Садовська Г., н.к. доц. Михайлова Т.В.; Кубінцев Д., Нечпай Є., Сердюк М., Сінельник В., н. к. Безцінна Ж. П. та Мартін Хорн, викладач (Брно, Чехія).

У 2019 році студенти Кривоніс К. та Белянінова А. прийняли участь в XV Всеукраїнській науково-методичній конференції молодих науковців «Прикладна лінгвістика 2019: проблеми і рішення» в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова в місті Миколаїв та представили доповідь.

Ми щиро дякуємо за підтримку й допомогу всім людям, які не залишилися байдужими. Так, красно дякуємо доценту, кандидату філологічних наук, науково-педагогічному працівникові кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Лавровій Аллі Олександрівні, доценту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Кальніченко О.А., директору компанії Французький Альянс Невальоному М.В., директору департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської Ради Рудю В.О, завідувачу кафедри іноземних мов №1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Симонок В.П., заступнику начальника відділу у справах молоді Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської Ради Шеноголець А.В, начальнику відділу науки та інновацій КП «Харківводоканал» Гороху М.П., заступнику директора Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської Ради Філімоновій А.І. за підтримку й допомогу під час відкриття нової спеціальності.

Тепер студенти навчаються, проходять різні види практик (перекладацьку, педагогічну) на базі промислових підприємств і керівних організацій та загальноосвітніх шкіл міста Харкова.

Кафедра продовжує успішно працювати над покращенням якості своєї праці. Підготовлено модель переходу до нової форми навчання іноземних мов у ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.


На сайті 137 гостей та 0 користувачів

Новости