Наши публикации

Основные научные работы преподавателей кафедры за последние годы

 Монографії: 

1. Фразеологические общности русского и английского языков (в  контексте языковой конвергенции) : монография / И.О. Наумова; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2012. – 244 с.

2. Фразеологические кальки английского происхождения в современном русском языке (на материале публицистики): монограф. / И.О. Наумова, Харьк. нац. акад. город. хоз-ва. — Х.: ХНАГХ, 2012. – 214 с.

3. Languages and The Bologna Process: моногр. / I.О. Наумова – Харків: ХНАМГ, 2008. – с. 80 

4. VERBATIM 2008/2: моногр. / I.О. Наумова – Харків: ХНАМГ, 2008. – 128 с. 

5. Verbatim 2009/3: монограф. / И.О. Наумова, Харьк. нац. акад. город. хоз-ва. — Х.: ХНАГХ, 2012. – 134 с. 


 Підручники і навчальні посібники:

1. Academic and Professional Communication (Навчаймось академічному та професійному спілкуванню): навч. посібник для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів. / О. Л. Ільєнко, Жук Л.Я., Ємельянова Є.С.– Харків: «Міськдрук». – 2011. – 268 с.

2. English in Business Communication = Англійська мова ділової комунікації: навч. посіб. / О. Л. Ільєнко,  О. І. Зелінська,  О. П. Лисицька, С.С. Микитюк, Т.Ю. Мороз, І.А. Семьонкіна.  – Харків: СПДФО Степанов В.В. – 2013. – 90 с.

3. English for Electrical Engineers = Англійська мова для студентів електротехнічних спеціальностей : навч. посіб. / С. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва, О. Л. Ільєнко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – 246 с. 


Статті, опубліковані в періодичних виданнях і в збірниках наукових праць:

 

 1. Анісенко О. В. Особливості формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови в технічному вузі // Актуальні проблеми педагогіки: теорія і практика: Збірник наукових праць. Випуск 3. Частина 1. – Горлівка. – 2006. – С. 39-45.

 2. Ільєнко О. Л. Памфлет як жанр політичного дискурсу // Нова філологія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – №49. – С. 247.

 3. Омельченко А.В. Методология педагогики в современном образовании. Проблеми та перспективи формування нацiональноi гуманiтарно-технiчної елiти: П78 зб.наук.праць / за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. – Вип. 36-37 (40-41). - Харкiв: НТУ «ХПI», 2013. – С. 44-52.

 4. Безуглая Л.Р., Остапченко В.А. Текстовый концепт LEERE в поэтическом дискурсе Р.М. Рильке/ Л.Р. Безуглая, В.А. Остапченко //Вестник ХНУ имени В.Н. Каразина. Серия: Романо-германская филология. Методика преподавания иностранных языков. - №1124. - 2014. - С. 16-20.
 5. Бучковська С. А. Package Fright Transport in International Operation. Integration Processes and Innovative Technologies: Achievements and Prospects of Engineering Sciences. Collection оf Scientific Works. Issue 4, – Харків: ХНАДУ, 2014. – 380 с.

 6. Ільєнко О. Л. Фактори впливу  на конкурентноспроможність  фахівця  муніципальної економіки та  самоврядування. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. – Вип. 38. –Київ-Вінниця:  ТОВ фірма «Планер». –  2014. – С.286-290.

 7. Ільєнко О. Л. Ільєнко О.Л. Конкурентоспроможність  випускників вищих навчальних закладів в  умовах сучасного ринку  освіти. Матеріали IV Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 25 квітня 2014р. – Харків. – 2014. – С.58-59.

 8. Ільєнко О. Л. Сутність поняття конкурентноспроможність спеціаліста» у психолого-педагогічних науках. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології Збірник наукових праць Херсонського національного тех.університету. – Вип. 1. (10). Херсон: Грінь Д.С.,2014. – С. 89-92.

 9. Ільєнко О. Л. До питання про зміст конкурентноспроможності фахівця муніципальної економіки та самоврядування. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах: зб.наук.пр. редкол: Т.І. Сущенко(голов.ред) та ін. – Запоріжжя: КПУ,2014. – Вип.36(89). – С.170-179.

 10. Моштаг Є. C. Державно-приватне партнерство: досвід розвинутих соціальних практик // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали IV міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., квітень-травень 2014 р. - Х.:ХНУМГ, 2014.

 11. I. O. Khudyakov, L. A. Bychenko, I. S. Moshtagh. Communal property as a basis for socio-economic development of areas.

 12. Омельченко А. В. Стратегии самостоятельной работы студентов в дистанционном обучении. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр. – Випуск 38 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 372-376.

 13. Potapenko S. M. Gesundheitstourismus. Integration Processes and Innovative Technologies: Achievements and Prospects of Engineering Sciences. Collection оf Scientific Works. Issue 4, – Харків:  ХНАДУ, 2014. C. 84-91.

 14. Писаренко Л.М. Дискурс політичного ток-шоу як гібридний тип дискурсу / Л.М. Писаренко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – Вип. 692-693: Германська філологія. – С. 152-156.

 15. Омельченко А. В. О методологической культуре современного педагога. Проблеми та перспективи формування нацiональноi гуманiтарно-технiчної елiти: П78 зб.наук.праць / за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. – Вип. 43 (47). - Харкiв: НТУ «ХПI», 2015. – С. 263-271.

 16. Остапченко В.О. Метафора у поетичному дискурсі Р.М. Рільке: когнітивно-прагматичний підхід/ В.О. Остапченко //Вістник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. - Вип.:81 - 2015. - С. 251-255.
 17. Моштаг Є. C. Лінгвістичний аспект інтертекстуальності в сучасній мандрівній прозі (на матеріалі нарисів Лесі Ворониної "У пошуках Оґопоґо") // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - 2015. - Вип. 138. - С. 440-443.


Тези, доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, семінарах: 

 

 1. Pysarenko L.M. Cross Cultural Education As An Essential Part Of Language Teaching / L.M. Pysarenko // English Learning in the Context of the Long-life Еducation. XV TESOL National Сonference of the Educational Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine, April 15 – 17, 2010. Abstracts. – Rivne, 2010. – P. 276-278.

 2. Pysarenko L.M. PLACE OF ADDRESS IN COMMUNICATION/ L.M. Pysarenko //Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подільський: ВПП, “Апостроф” , 2011.

 3. Svitlana Aleksandrovych. How to reduce a language barrier in EFL classroom. English in Globalised World: збiрник наукових праць (англ.м.). XVII TESOL International, March 15-16, 2012. Abstracts. – Кам,янець- Подiльський: ВПП»Апостроф», 2012. – С. –7-8.

 4. Helen Anisenko. Continuous assessment and testing in ESP”. English in Globalised World: збірник наукових праць (англ.м.). – Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф», 2012. – с.9-10.

 5. Helen Anisenko. Visual perceptual skills of ESP students. Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: Матеріали III Міжрегіонального методичного семінару. 1 червня 2012р. / За заг.ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Університет «Україна», 2012. – с.3-4.

 6. Buchkovska S.A.Communicative Language Teaching: Advantages over Disadvantages on the Way to Learners Language Proficiency / S.A. Buchkovska //XVII TESOL – Ukraine International Conference: English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подільський: ВПП, “Апостроф”, 2012. – с. 25-26.

 7. Helena Kostenko. “Building fluency through the repeated reading method”. English in Globalised World: збірник наукових праць (англ.м.). – Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф», 2012. – с. 78.

 8. Kurova J.V. New technologies in translation pedagogy. XVII TESOL – Ukraine International Conference: English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подільський: ВПП, “Апостроф”, 2012. – с.

 9. Alisa Omelchenko. Metacognition and foreign language learning. English in Globalised World : збiрник наукових праць (англ.м.). XVI I TESOL International, March 15-16, 2012. Abstracts. – Кам,янець- Подiльський: ВПП»Апостроф», 2012. – С. –128.

 10. PysarenkoL.M.Speakingshouldbenatural / L.M. Pysarenko //Englih in Globalised World: збiрник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подiльський: ВПП «Апостроф», 2012. – с.144-145.

 11. Анісенко О.В. Формування перцептивних умінь студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах фундаменталізації змісту освіти. Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – с.37-38.

 12. Анісенко О.В. Формування перцептивних умінь студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі навчання. Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 4-5 жовтня 2012 р. – Одеса: Видавництво «ВМВ», 2012. – с.179-181.

 13. Ільєнко О. Л. English Course for Professional Skills Development of Master and Degree Students. English in Globalized World. XVII TESOL – Ukraine International Conference: збірник наукових праць (англ.м.). – Кам’янець –Подільський: ВПП «Апостроф», 2012. – С. 220.

 14. Ільєнко О. Л. The Position of Pamphlet in English Political Discourse. Іноземні мові у вищій освіті: Лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мдрого».-Харків: НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого», 2012 . – 164 с.

 15. Олена Костенко. Формування комунікативних умінь студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах фундаменталізації змісту освіти. Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – с.77-78.

 16. Сергєєва Г. Б. Teaching Students How to Learn. English in Globalized World. XVII TESOL – Ukraine International Conference: збірник наукових праць (англ.м.). – Кам’янець –Подільський: ВПП «Апостроф», 2012. – С. 220.

 17. Helen Anisenko. Distance learning in English teaching. Концепція навчання комунікативній іноземній мові у немовних ВНЗ. Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної відео конференції у режимі online (25 березня 2013р.). Харків: Видавництво НфаУ, 2013. – с. 4-5.

 18. Helen Anisenko. Distance learning in ESP classroom. XVIII TESOL – Ukraine National Conference: Global English – Global Decisions, April 12 -13, 2013. Sevastopol Institute of Banking of the Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sevastopol, Ukraine. c. 15-16.

 19. Buchkovska S.A.Self-Study Organisation in ESP Groups/ S.A. Buchkovska //Збірник тез доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у вищих навчальних закладах на сучасному етапі – Харків: Друкарня Академії внутрішніх військ МВС України, 2013. – с. 37-39.

 20. Buchkovska S.A.Motivators and Facilitators on the Way to Effective Foreign Language Learning in ESP Groups / S.A. Buchkovska // XVIII TESOL-Ukraine National Conference: Global English – Global Decisions. April 12-13, 2013. Book of Papers – Севастополь: ТОВ “Рибест”, 2013. – с.45-47.

 21. Helen Kostenko. Productive and receptive skills. XVIII TESOL – Ukraine National Conference: Global English – Global Decisions, April 12 -13, 2013. Sevastopol Institute of Banking of the Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sevastopol, Ukraine. c. 148-149.

 22. Helen Kostenko. Teaching the receptive skills. Концепція навчання комунікативній іноземній мові у немовних ВНЗ. Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної відео конференції у режимі online (25 березня 2013р.). Харків: Видавництво НфаУ, 2013. – с. 59-60.

 23. Kurova J.V. Moodle as a support tool for ESP teaching / J.V. Kurova // XVIII TESOL-Ukraine National Conference: Global English – Global Decisions. April 12-13, 2013. Book of Papers – Севастополь: ТОВ “Рибест”, 2013. – с.45-47.

 24. Alisa Omelchenko. Problem-based learning in teaching English. Global English – Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers. – Севастополь: Рибест, 2013. С. 238 — 239.

 25. Pysarenko L.M. Using songs in teaching English / L.M. Pysarenko //Global English- Global Decisions. XVII TESOL-Ukraine National Conference. ril 12-13. Book of papers- Севастополь:Зибест, 2013. – C.260.

 26. Potapenko S. M. Teaching Vocabulary at the Initial Stage of Foreign Language Learning/ S.M. Potapenko//18 TESOL:--Ukraine National Conference.: Global English – Global Decisions: збірник наукових праць (англ. м.). Севастополь: Рибест, 2013. 398с.

 27. Анісенко О. В. Ефективність вивчення іноземної мови у вищих технічних начальних закладах в умовах фундаменталізації сучасної освіти. ІV Міжнародна науково-методична конференція. Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. Одеса, Україна, 3-4 жовтня 2013. – с.173-174.

 28. Анісенко О. В. Проблема викладання іноземної мови професійного спілкування на базі технології дистанційного навчання. Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спрямування у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2013р. – Харків, 2013. – с. 16-17.

 29. Олена Анісенко. Формування перцептивних умінь студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційного навчання. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-8 червня 2013 р. – К.: Університет «Україна», 2013. с. 3-5.

 30. Ільєнко О. Л. On-Line Studying Course for ESL Teaching. Global English – Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers – Севастополь: Рибест, 2013. - p.118 – 121.

 31. Ільєнко О. Л. Первашова О. В. Лексичні новоутворення із колоративним компонентом у сучасних англомовних наукових і публіцистичних текстах. Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. - № 55. С. 66 – 70.

 32. Ільєнко О. Л. Language Shift As a Result of Language Contacts. Матеріали XI Міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування». К.: ІМВ, 2013. – С. 159.

 33. Ільєнко О. Л. Teaching International Presentations. Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару «Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах». Харків: ХНУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого» , 2013. – С. 38-40.

 34. Олена Костенко. Переваги та недоліки вивчення англійської мови студентами вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційного навчання. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-8 червня 2013 р. – К.: Університет «Україна», 2013.  с. 73-75.

 35. Костенко О. О. Проблеми професійно-орієнтованої мовної підготовки у вищих технічних начальних закладах. ІV Міжнародна науково-методична конференція. Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. Одеса, Україна, 3-4 жовтня 2013. – с. 253-254.

 36. Омельченко А.В. О методе проектов в обучении иностранному языку. Актуальнi проблеми викладання iноземної мови професiйного спiлкування у вищих навчальних закладах на сучасному етапi. Збiрник тез доповiдей III Мiжнародної науково-практичної конференцiї. 10-11 квiтня 2013 р. – Харкiв, 2013. – С. 147-149.

 37. Сергєєва Г. Б. On Tests and Testing ESP Students. Global English – Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers – Севастополь: Рибест, 2013. – С. 279.

 38. Сергєєва Г. Б. The Responsibility of a Student in the Process of Mastering English. Актуальні проблеми викла-дання інозем-ної мови про-фесійного спілкування у вищих навчальних закладах на сучасному етапі: Збірник тез доповідей III міжнарод-ної науково-практичної конференції (англ. м.), Харків, 10-12 квітня 2013 р. – Харків: Редакційно-видавничний відділ Академії внутренніх військ МВС України, 2013. 226 с.

 39. Svitlana AleksandrovychCommunicativeapproachinteachingEnglish збiрник наукових праць (англ.м.). XVIII TESOL The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesnt: збірник наукових праць (англ. м.). – Кіровоград: ПП, «Центр оперативної поліграфії «Авангард» , 2014. – 8 с.

 40. A. Omelchenko. English for specific purposes: its meaning and importance. Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції: Житомир, 30-31 жовтня 2014 року. – Житомир, 2014. – С. 130-132.

 41. A. Omelchenko. Types and features of ESP. Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2014. - C. 173-175.

 42. Alisa Omelchenko. Constructivism in foreign language teaching. The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збiрник наукових праць (англ.м.). – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – С. 93.

 43. Badalova G. G. Budget as a principal financial plan of a state / G.G. Badalova, L.M. Pysarenko // Integration progresses and innovative technologies: achievements and prospects of engineering sciences). – Kharkiv, 2014.

 44. Buchkovska S.A. CLIL in Tertiary Education / S.A. Buchkovska //Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17–18 грудня 2014 р.: У 2-х ч. – Ч. ІI. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2014. ‒ с.39-41.

 45. Buchkovska S.A.ESP: Motivation Through Content / S.A. Buchkovska // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи – Харків: «ФОП Ващук», 2014. – с 23-25.

 46. Buchkovska S.A.Case Method on the Way to ESP Proficiency/ S.A. Buchkovska //19th TESOL-Ukraine International Conference: The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: Book of Papers – Кіровоград: ПП, «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – с. 55-56.

 47. Helen Anisenko. Perceptual skills teaching of ESP students in the process of English language learning. 19 TESOL – Ukraine International Conference: The Global English Teacher – Improving What Works and Fixing What Doesn’t, April 25 -26, 2014. – с.

 48. Julia Kurova. Achievments and limits of pedagogic technology. 19 TESOL – Ukraine International Conference: The Global English Teacher – Improving What Works and Fixing What Doesn’t, April 25 -26, 2014. – с. 55-56.

 49. Julia Kurova. Mobile technologies in higher education. Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції: Житомир, 30-31 жовтня 2014 року. – Житомир, 2014. – С. 106-107.

 50. Julia Kurova. Modern technologies in language classroom. Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2014. - C. 106-107.

 51. Leonov M.Ya. Role of physical education and sports in region development / M.Ya. Leonov, L.M. Pysarenko // Integration processes and innovative technologies: achievements and prospects of integrating sciences (in foreign languages). – Kharkiv, 2014. – P. 319-321.

 52. Potapenko S. M. Third Language Acquisition for Future Professionals in Tourism/S.M. Potapenko//19 TESOL:- ‘Ukraine International Conference: The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збірник наукових праць (англ. м.). – Кіровоград: ПП, «Центр оперативної поліграфії «Авангард» , 2014.

 53. Pysarenko L.M. Talk show discourse / L.M. Pysarenko //The global English teacher: improving what works and fixing what doesn’t. – Кіровоград: ПП «Ценрт оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – P. 19-20.

 54. Rusakova O.A. Organizational and economic aspects of fitness centers management / O.A. Rusakova, L.M. Pysarenko // Integration processes and innovative technologies: achievements and prospects of integrating sciences (in foreign languages). – Kharkiv, 2014. – P. 230-232.

 55. Анісенко О. В. Формування комунікативних умінь студентів вищих технічних навчальних закладів в процесі вивчення іноземної мови. Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови. 30-31 жовтня 2014 року. - Житомир. - 2014. – с. 9-10.

 56. Ільєнко О. Л. Rethinking career  services in times of employment uncertainty in Ukraine. The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesnt: збірник наукових праць (англ. м.). XIX TESOL – Кіровоград: ПП, «Центр оперативної поліграфії «Авангард» , 2014. – р.12-13.

 57. Ільєнко О. Л. Формування конкурентноспроможності спеціаліста та психолого педагогічна проблема. Психолого-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців технічного,економічного та гуманітарного профілю.Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської наук-пед конференції(Херсон, 18.03.2014)/За заг. Ред. Чл.-кор НАПН України, док.пед.наук, проф. В.Г.Бутенка. – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2014. – С. 54-56.

 58. Ільєнко О. Л. Конкурентноспроможність випускників вищих навчальних закладів в умовах сучасного ринку освіти. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ. Збірник матеріалів 4 Міжнародної конференції. Харків. – 2014. – С. 58 -59.

 59. Писаренко Л.М. Особливості дискурсу політичного ток-шоу / Л.М. Писаренко // Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів». – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 66-69.

 60. Сергєєва Г. Б. Communication Skills That Everyone Needs. Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2014. - C. 256.

 61. Сергєєва Г. Б. Forming the StudentsProfessional Competence in the Process of Learning a Foreign Language. Мова в професійному вимірі: Комунікативно-культурний аспект : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (англ. м.), Харків, 17–18 грудня 2014 р. У 2-х ч. – Ч. ІI. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2014. ‒ с. 240.

 62. Сергєєва Г. Б. Skills for Socializing in English Matter More Than Ever. The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesnt: збірник наукових праць (англ. м.). XIX TESOL – Кіровоград: ПП, «Центр оперативної поліграфії «Авангард» , 2014. –с. 136. 

 63. Svitlana Aleksandrovych Internet Recourses in Teaching Foreign Languages XX TESOL-Ukraine International Conference: TESOL-Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: Book of Papers – Cherkasy: FOP Tretyakov О.М., 2015. – р. 63.

 64. Buchkovska S.A. Authentic Listening in ESL Teaching/ S.A. Buchkovska //XX TESOL-Ukraine International Conference: TESOL-Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: Book of Papers – Cherkasy: FOP Tretyakov О.М., 2015. – р. 119-120.

 65. Helen Kostenko. Teaching speaking skills among ESP students. XX TESOL-Ukraine International Conference: TESOL-Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: Book of Papers – Cherkasy: FOP Tretyakov О.М., 2015. – c. 42-43.

 66. Julia Kurova. The educational potential of mobile technologies. XX TESOL-Ukraine International Conference: TESOL-Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: Book of Papers – Cherkasy: FOP Tretyakov О.М., 2015. – р. 63.

 67. Alisa Omelchenko. Problem-based learning in the English language classroom. Forum for young researches “Young researches in the global world: vistas and challenges”, Kharkiv, May 25, 2015. TESOL – Ukraine seminar “Innovative methods in teaching English in higher and secondary education”, Kharkiv, May 25-26, 2015 / O.M. Beketov Nat. Univ. of Urban Econ. In Kharkiv, Reg. Engl. Lang. Office U. S. Embassy in Ukraine, Tesol – Ukraine and others. – Kharkiv: O.M. Beketov KNUUE in Kharkiv, 2015. – C. 276-278.

 68. Alisa Omelchenko. Promoting critical thinking in language classroom. TESOL Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: збiрник наукових праць (англ.м.). – Черкаси: ФОП Третяков О.М., 2015. – С. 137-138.

 69. Анісенко О. В., Колеснікова А. І., Влащенко Н. М. Інтеграційні процеси та інноваційні технології. Досягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами): збірник наукових праць. – ХНАДУ. – Харків, 2015. – с. 29-30.

 70. Мальцева Ю. М., Влащенко Н. М., Костенко О. О. Інтеграційні процеси та інноваційні технології. Досягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами): збірник наукових праць. – ХНАДУ. – Харків, 2015. – с. 42-44.

 71. Сергєєва Г. Б. The Role of Acquisition of Vacabulary As a Fundumental Component In The Course of ESP Teaching and Learning. XX TESOL-Ukraine International Conference: TESOL-Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: Book of Papers – Cherkasy: FOP Tretyakov О.М., 2015. – р 119-120.

 


We have 139 guests and no members online

Новости