Наши публикации

Статті, опубліковані в періодичних виданнях і в збірниках наукових праць:

 

 1. Анісенко О. В. Особливості формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови в технічному вузі // Актуальні проблеми педагогіки: теорія і практика: Збірник наукових праць. Випуск 3. Частина 1. – Горлівка. – 2006. – С. 39-45.

 2. Ільєнко О. Л. Памфлет як жанр політичного дискурсу // Нова філологія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – №49. – С. 247.

 3. Омельченко А.В. Методология педагогики в современном образовании. Проблеми та перспективи формування нацiональноi гуманiтарно-технiчної елiти: П78 зб.наук.праць / за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. – Вип. 36-37 (40-41). - Харкiв: НТУ «ХПI», 2013. – С. 44-52.

 4. Безуглая Л.Р., Остапченко В.А. Текстовый концепт LEERE в поэтическом дискурсе Р.М. Рильке/ Л.Р. Безуглая, В.А. Остапченко //Вестник ХНУ имени В.Н. Каразина. Серия: Романо-германская филология. Методика преподавания иностранных языков. - №1124. - 2014. - С. 16-20.
 5. Бучковська С. А. Package Fright Transport in International Operation. Integration Processes and Innovative Technologies: Achievements and Prospects of Engineering Sciences. Collection оf Scientific Works. Issue 4, – Харків: ХНАДУ, 2014. – 380 с.

 6. Ільєнко О. Л. Фактори впливу  на конкурентноспроможність  фахівця  муніципальної економіки та  самоврядування. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. – Вип. 38. –Київ-Вінниця:  ТОВ фірма «Планер». –  2014. – С.286-290.

 7. Ільєнко О. Л. Ільєнко О.Л. Конкурентоспроможність  випускників вищих навчальних закладів в  умовах сучасного ринку  освіти. Матеріали IV Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 25 квітня 2014р. – Харків. – 2014. – С.58-59.

 8. Ільєнко О. Л. Сутність поняття конкурентноспроможність спеціаліста» у психолого-педагогічних науках. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології Збірник наукових праць Херсонського національного тех.університету. – Вип. 1. (10). Херсон: Грінь Д.С.,2014. – С. 89-92.

 9. Ільєнко О. Л. До питання про зміст конкурентноспроможності фахівця муніципальної економіки та самоврядування. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах: зб.наук.пр. редкол: Т.І. Сущенко(голов.ред) та ін. – Запоріжжя: КПУ,2014. – Вип.36(89). – С.170-179.

 10. Моштаг Є. C. Державно-приватне партнерство: досвід розвинутих соціальних практик // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали IV міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., квітень-травень 2014 р. - Х.:ХНУМГ, 2014.

 11. I. O. Khudyakov, L. A. Bychenko, I. S. Moshtagh. Communal property as a basis for socio-economic development of areas.

 12. Омельченко А. В. Стратегии самостоятельной работы студентов в дистанционном обучении. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр. – Випуск 38 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 372-376.

 13. Potapenko S. M. Gesundheitstourismus. Integration Processes and Innovative Technologies: Achievements and Prospects of Engineering Sciences. Collection оf Scientific Works. Issue 4, – Харків:  ХНАДУ, 2014. C. 84-91.

 14. Писаренко Л.М. Дискурс політичного ток-шоу як гібридний тип дискурсу / Л.М. Писаренко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – Вип. 692-693: Германська філологія. – С. 152-156.

 15. Омельченко А. В. О методологической культуре современного педагога. Проблеми та перспективи формування нацiональноi гуманiтарно-технiчної елiти: П78 зб.наук.праць / за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. – Вип. 43 (47). - Харкiв: НТУ «ХПI», 2015. – С. 263-271.

 16. Остапченко В.О. Метафора у поетичному дискурсі Р.М. Рільке: когнітивно-прагматичний підхід/ В.О. Остапченко //Вістник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. - Вип.:81 - 2015. - С. 251-255.
 17. Моштаг Є. C. Лінгвістичний аспект інтертекстуальності в сучасній мандрівній прозі (на матеріалі нарисів Лесі Ворониної "У пошуках Оґопоґо") // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - 2015. - Вип. 138. - С. 440-443.


We have 138 guests and no members online

Новости